აკადემიის წლიური საწევრო გადასახადი

ნამდვილი წევრისთვის – 60 ლარი

ასოცირებული წევრისთვის – 50 ლარი

ბანკის ანგარიშის რეკვიზიტები:

          TBC BGE 22

მიმღების დასახელება – საქართველოს სასამართლო მეცნიერებათა აკადემია

ანგარიშსწორების ანგარიში: GE09 TB79 5253 6020 1000 02